Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление

Комисия за регулиране на съобщенията

Държавен вестник брой: 96

Година: 2008

Орган на издаване: Комисия за регулиране на съобщенията

Дата на обнародване: 07.11.2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези спецификации се определят техническите правила, процедурата, както и принципите за разплащане при осъществяване на преносимост на географски номера (преносимост) при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (географски код).

Чл. 2. Предприятията, предоставящи обществена фиксирана телефонна услуга (доставчиците), получили разрешение за използване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, са задължени да предоставят преносимост на своите абонати и потребители.
 
Чл. 3.
(1) Доставчиците осигуряват правото на абонатите и потребителите да:
1. запазват номерата си в рамките на един географски код при смяна на доставчика с друг доставчик;
2. запазват номерата си при промяна на адреса (местоположението) в рамките на един географски код без смяна на доставчика.
(2) Доставчиците осигуряват на абонатите и потребителите правото за запазване на номера при:
1. последващо пренасяне на номера в друга мрежа от домейна на преносимост в същия географски код или връщането му в мрежата на държателя на обхвата от номера;
2. последваща промяна на адреса (местоположението) в рамките на един географски код без смяна на доставчика;
3. пренасяне на номер в друга мрежа от домейна на преносимост и в последствие смяна на адреса в рамките на същия географския код;
4. едновременно пренасяне на номера в друга мрежа от домейна на преносимост и промяна на адреса в рамките на същия географски код.

Чл. 4. Преносимост се осъществява за географски номера, отговарящи на изискванията на действащата нормативна уредба и предоставени за ползване на доставчиците.

Чл. 5. Преносимостта не трябва да има отражение върху начина за номеронабиране.

Глава втора
ПРЕНОСИМОСТ НА ГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА АДРЕСА

Чл. 6. Доставчиците определят условията за преносимост при промяна на адреса в общите си условия за взаимоотношения с крайните потребители.

Чл. 7. Срокът за осъществяване на преносимост не трябва да е по-дълъг от срока по чл. 46.

Чл. 8. Осъществяването на преносимост при промяна на адреса не е основание за прекратяване на услугата "избор на оператор" от страна на задълженото да я предоставя предприятие.

Глава трета
ПРЕНОСИМОСТ НА ГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА

Раздел I
Общи положения

Чл. 9.
(1) Преносимост по чл. 3, ал. 1, т. 1 се осъществява в рамките на географски кодове, в които има предоставени номера на повече от един доставчик.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията (комисията) поддържа на интернет страницата си актуален списък с географските кодове, в които е възможно осъществяването на преносимост, и на доставчиците по ал. 1.

Чл. 10. Приемащият и даряващият доставчик трябва да предлагат обществени телефонни услуги в един и същ географски код.
 
Чл. 11. Преносимостта се прилага за:
1. отделни номера;
2. група от номера:
а) многократни абонатни номера (MSN), предоставени на абонати, ползващи ISDN основен достъп (ISDN-BRA);
б) директно набирани номера (DDI);
в) серийни номера;
г) съкратени номера.

Чл. 12. В случай, че абонат или потребител ползва няколко отделни номера, то могат да бъдат пренесени всички или част от тях.

Чл. 13.
(1) Допуска се пренасяне на част или цяла група от номера по чл. 11, т. 2, букви "а", "б" и "в", асоциирана с главен номер, или на цялата група номера по чл. 11, т. 2, буква "г".
(2) При пренасяне на част от група номера по чл. 11, т. 2, букви "а", "б" и "в" с главния номер услугите, предоставяни от даряващия доставчик за групата от номера, се прекратяват за частта от номерата, която не се пренася.
(3) При пренасяне на част или цяла група номера без главния номер номерата се пренасят като отделни.
(4) В случаите по ал. 3 номерата, които няма да бъдат обект на преносимост, могат да останат активни при даряващия доставчик или да се поиска тяхното деактивиране.

Чл. 14. В случай, че в процеса на пренасяне на част от група от номера без главния номер се налага спиране или прекъсване на услуги, ползвани при даряващия доставчик чрез номерата, които не са обект на преносимост, то прекъсването или спирането на услугите се осъществява в прозореца на преносимост.

Чл. 15.
(1) Серийни номера без индивидуални номера на линии и съкратени номера се пренасят като отделни номера съгласно използвания номерационен капацитет.
(2) При серийни номера с индивидуални номера на линии се допуска пренасяне на част или всички индивидуални номера на линии, вкл. номерът, определящ серията. При пренасяне на номера, определящ серията, непренесените индивидуални номера на линии могат да се използват като отделни номера или като сериен номер с нов номер на серията.
(3) Допуска се пренасяне на индивидуални номера на линии от сериен номер като отделни номера.

Чл. 16. При пренасяне на номера, използвани от УАТЦ, преносимост е възможна по отношение на блокове от директно набирани номера при следните условия:
1. при УАТЦ с капацитет от 10 номера се допуска преносимост само на всички номера;
2. при УАТЦ с капацитет над 10 номера, освен пренасяне на всички номера се допуска и пренасяне на блокове от 10, 100 или 1000 номера.

Чл. 17.
(1) Ползването на допълнителни услуги, различни от обществената фиксирана телефонна услуга или услуги в ценови пакет, включващи и обществена фиксирана телефонна услуга, не е пречка за пренасяне на номера.
(2) Доставчиците уреждат в общите си условия за взаимоотношения с крайните потребители условията и реда, при които абонатът/потребителят може да продължи да ползва част или всички допълнителни услуги, които са били включени в ценовия пакет, преди осъществяване на преносимост на номер. Доставчиците следва да осигурят равнопоставеност на абонатите и потребителите, заявили желание да продължат да ползват допълнителните услуги след пренасяне на географския номер към друг доставчик, и абонатите и потребителите, които ползват единствено тези допълнителни услуги въз основа на сключен договор.

Раздел II
Технически условия

Чл. 18. За осъществяване на преносимост доставчиците:
1. осигуряват възможност за пренасяне на географски номера от техните мрежи в други мрежи от домейна на преносимост;
2. приемат географски номера в собствените си мрежи;
3. маршрутизират трафик без оглед на произхода на повикванията към пренесени в рамките на домейна на преносимост номера, като отчитат правата и задълженията по взаимно свързване.

Чл. 19. Техническите и програмните средства, използвани за преносимост, следва да позволяват функциониране на мрежите в съответствие с изискванията на приложимите стандарти.

Чл. 20. Вътрешните процеси и процедури на всеки доставчик за осигуряване на преносимост и начина на обслужване на повикванията към пренесени номера, включително метода на маршрутизация в собствената му мрежа, не са предмет на настоящите спецификации.
 
Чл. 21.
(1) За маршрутизиране в рамките на домейна на преносимост на повиквания към пренесени номера доставчиците прилагат методи съгласно приложение № 1 или приложение № 2.
(2) Предприятия извън домейна, предоставящи обществена телефонна услуга, от чиито мрежи се осъществяват повиквания към пренесени номера, могат да използват при маршрутизацията методите по ал. 1.
(3) Прилаганите методи за маршрутизация по ал. 1 не следва да препятстват взаимодействието между услугите, както и да влияят на качеството на предоставяните услуги.
 
Чл. 22.
(1) Задължението за маршрутизация на международни повиквания и повиквания от роуминг към пренесени номера е на първата мрежа от домейна на преносимост.
(2) В случай, че международни повиквания и повиквания от роуминг се маршрутизират от мрежа извън домейна чрез метода съгласно приложение № 2, то същата има задължение за маршрутизацията.
(3) Задължението за маршрутизация на национални повиквания към пренесени номера, изходящи от мрежи извън домейна на преносимост, е на първата мрежа от домейна на преносимост освен в случаите, когато мрежата извън домейна на преносимост прилага метода съгласно приложение № 2.

Чл. 23.
(1) Повикванията към пренесени в рамките на домейна на преносимост номера се маршрутизират, като пред абонатния номер се въвеждат съгласуваните между доставчиците номера за маршрутизация (Routing Numbers).
(2) Правилата за съгласуване на номерата за маршрутизация се определят от доставчиците в процедурата по чл. 38, ал. 1.

Чл. 24. Всеки от доставчиците има право да взима самостоятелно решения относно архитектурата на своята мрежа, мрежовите функции и вътрешните интерфейси за осигуряване на обслужването на пренесени номера при изпълнение на изискванията на нормативната уредба и тези спецификации.

Чл. 25. За повиквания към пренесени номера при използване на услугата "избор на оператор" (за всяко повикване или на абонаментна основа), задължението за маршрутизация на повикването е на предприятието, което предоставя услуга "избор на оператор" на абоната/потребителя.

Раздел III
Задължения на даряващия и на приемащия доставчик

Чл. 26. Доставчиците информират комисията на всеки шест месеца и при поискване за пренесените от и в мрежите им географски номера за всеки географски код.

Чл. 27.
(1) Даряващият доставчик, съответно държателят на обхвата от номера, в случаите, в които са различни доставчици, не могат да предоставят пренесен номер на друг абонат или потребител.
(2) Изключение от ал. 1 се допуска в случаите, в които абонат или потребител впоследствие се е отказал от предоставяните чрез номера услуги на приемащия доставчик. В този случай приемащият доставчик е задължен да уведоми държателя на обхвата на номера за отказа от предоставените услуги на абоната в 10-дневен срок, считано от настъпване на описаното обстоятелство и номерът се връща на държателя на обхвата на номера при условията и по реда, договорени в процедурата по чл. 38, ал. 1.

Чл. 28. Доставчиците имат задължение да информират специализираните органи за пренесените номера с оглед изпълнение на задълженията им, свързани с националната сигурност и обществения ред.

Чл. 29. Приемащият доставчик е длъжен да използва пренесен номер в съответствие с предназначението му, определено в Националния номерационен план, както и в съответствие с изискванията на Наредбата за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена и съгласно разрешението на държателя на обхвата от номера.

Чл. 30. Доставчиците осигурят равнопоставеност на абонатите и потребителите, които са се възползвали или са заявили желание да ползват правото си за пренасяне на номер и собствените си абонати и потребители.

Чл. 31.
(1) При повиквания към пренесен номер викащият абонат или потребител е необходимо да бъде информиран безвъзмездно от доставчиците, че търсеният номер е пренесен.
(2) Комисията определя начина за информиране по ал. 1 след съгласуване с доставчиците.
(3) Доставчиците са задължени да оповестят публично конкретния начин за информиране, както и неговото съдържание и предназначение.

Чл. 32. Даряващият доставчик и неговите търговски представители, дистрибутори и партньори нямат право да осъществяват контакти с абонатите или потребителите си, изявили желание за преносимост, включително и преди подаване на заявление за преносимост, с цел обсъждане на предимствата или недостатъците от смяна на доставчика или за отправяне на нови оферти, промени в тарифния план и други условия по съществуващия договор на абоната.

Чл. 33. Приемащият доставчик осигурява свързаност до мрежата си на абоната, чийто номер е обект на преносимост.

Раздел IV
Бази данни
 
Чл. 34. За осъществяване на преносимост всеки от доставчиците изгражда база данни в собствената си мрежа, която съдържа информация, даваща възможност за маршрутизация най-малко към пренесените в собствената му мрежа и от нея номера.

Чл. 35.
(1) Приемащите доставчици се задължават да предоставят пълната информация, необходима за осъществяване на маршрутизация на повикванията на всички доставчици от домейна на преносимост, както и на всички предприятия, предоставящи обществена телефонна услуга, използващи собствена база данни за осъществяване на повиквания или транзит на трафик към пренесени номера.
(2) Предоставяната информация съдържа най-малко:
1. географския номер, който е пренесен;
2. мрежата на държателя на обхвата от номера;
3. даряващата мрежа;
4. датата и часа на активиране на достъпа в приемащата мрежа.
(3) Редът и начинът за обмен на информация от базите данни се договарят между всички доставчици и предприятията по ал. 1, използващи собствени бази данни.
(4) Предоставяната информация следва да бъде в еднакъв формат, договорен между доставчиците. При непостигане на договореност между доставчиците по отношение на формата комисията може да задължи доставчиците да използват определен формат, като се съобрази с изразените от тях становища в процеса на договаряне.
(5) Сроковете за предоставяне на информацията между доставчиците и между доставчиците и предприятията по ал. 1 следва да осигуряват възможност за осъществяване на повиквания при равни други условия независимо от мрежата, от която произлизат.
(6) Информацията, която се обменя между доставчиците по отношение реализация на преносимост на номерата, не може да бъде обявявана за търговска тайна от доставчика, който я предоставя.
 
Чл. 36.
(1) Доставчиците се задължават да поддържат наред със собствена база данни и обща информационна база данни за пренесени номера, която обслужва най-малко централизирания обмен на информация между мрежите.
(2) Изграждането, управлението, достъпът до базата данни по ал. 1 и интерфейсът за свързването й с базите данни по чл. 34, както и разпределението на съответните разходи са предмет на договаряне между доставчиците. Допуска се участие и на заинтересовани предприятия извън домейна на преносимост.
(3) Разпределението на разходите по изграждане и поддържане на обща база данни се договаря между доставчиците и заинтересованите предприятия. При непостигане на договореност между доставчиците и заинтересованите предприятия комисията определя принципите за разпределението на разходите след обсъждане с доставчиците и заинтересованите предприятия.
 
Чл. 37. За осъществяване на преносимост абонат или потребител, заявил пренасяне на номер, както и участващите доставчици осъществяват координирани и последователни действия, определени в процедурата по чл. 38, ал. 1 и общите условия за взаимоотношения с крайните потребители на доставчиците.
 
Чл. 38.
(1) Доставчиците изготвят процедура за осъществяване на преносимост съобразно изискванията на настоящите спецификации.
(2) При непостигане на съгласие между доставчиците по отношение на съдържанието на процедурата по ал. 1 комисията се произнася със становище, обвързващо по отношение на въпросите, по които не е постигнато съгласие.
(3) Условията и редът за ползване на преносимост от абонати и потребители се определят в общите условия на доставчиците и са в съответствие с процедурата по ал. 1.

Чл. 39.
(1) Процедурата по чл. 38, ал. 1 регламентира взаимоотношенията между доставчиците и техните действия, свързани със:
1. обработка на заявления за пренасяне, включително срокове, изисквания по отношение на заявленията, изискуеми при подаване на заявление документи, максимален брой заявления, обслужвани в рамките на един прозорец на преносимост;
2. проверка на идентификацията на абоната и установяване на други обстоятелства, свързани с конкретен номер;
3. определяне на технически причини за отказ на даряващия и приемащия доставчик;
4. обмен на информация във връзка с пренасянето на номер;
5. активиране на достъпа от приемащия доставчик;
6. деактивиране на достъпа от даряващия доставчик;
7. актуализиране на базите данни по раздел IV;
8. разрешаване на възникнали технически проблеми, както и процедурата, която ще се спазва до отстраняването им;
9. управление на номерата след прекратяване на ползването на пренесените номера;
10. правила за определяне на номера за маршрутизация;
11. срок на валидност на удостоверението за пренасяне на номера.
(2) Обменът на информация по ал. 1 се осъществява по защитен, криптиран канал (VPN, усъвършенстван електронен подпис и др.), изграден между доставчиците. Условията и редът за изграждането и функционирането на този канал се определят в процедурата по чл. 37, ал. 1.
(3) Процедурата по чл. 38, ал. 1 гарантира изпълнението на задълженията, свързани с националната сигурност и отбрана.
 
Чл. 40.
(1) Абонат или потребител, заявил смяна на доставчика, следва:
1. да е бил абонат или потребител на даряващата мрежа най-малко 3 месеца преди подаване на заявление за пренасяне на номера;
2. да е заплатил всички задължения към даряващия доставчик, пряко свързани с пренасяния номер и услугите, ползвани чрез него, които са с настъпил падеж преди датата на подаване на заявлението за пренасяне.
(2) Абонат или потребител, пожелал смяна на доставчика, е длъжен да заплати и всички задължения към даряващия доставчик, пряко свързани с пренасяния номер и услугите, ползвани чрез него, възникнали и/или станали изискуеми след подаване на заявлението за пренасяне на номера до прекратяване на договорните отношения.
(3) Задължения, отнасящи се до заплащане на дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване, се заплащат от абоната преди издаване на удостоверение за пренасяне на номера от даряващия доставчик.

Чл. 41. В случай на незаплащане на задължения по чл. 40, ал. 2 приемащият доставчик налага ограничения за ползване на услуги от абоната или потребителя или заплаща неговите задължения към даряващия доставчик по реда, определен в процедурата по чл. 38, ал. 1 и общите си условия за взаимоотношения с крайните си потребители.
 
Чл. 42. Процедурата по пренасяне на номерата се осъществява въз основа на заявление от абонат или потребител, подадено по образец при даряващия доставчик или при негов оправомощен дистрибутор или търговски представител. Заявлението за пренасяне на номер е в стандартна форма, съгласувана между доставчиците в процедурата по чл. 38, ал. 1.
 
Чл. 43.
(1) Даряващият доставчик може мотивирано да откаже преносимост на номера само в следните случаи:
1. номерът е несъществуващ или не е предоставен на абонат или потребител на даряващия доставчик;
2. номерът не е активен;
3. абонатът или потребителят не е дееспособен и не е надлежно представляван от трето лице;
4. заявлението е подадено от трето лице, което не е надлежно упълномощено от абоната или потребителя;
5. даряващият доставчик вече е получил валидно заявление за пренасяне на същия номер, процедурата по което още не е приключила или е налице издадено удостоверение за пренасяне за същия номер, което е валидно;
6. абонатът или потребителят не е платил всички текущи задължения към даряващия доставчик, които са пряко свързани с пренасяния номер и услугите, ползвани чрез него, които са станали изискуеми преди датата на подаване на заявлението;
7. абонатът не е платил всички дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори с даряващия доставчик и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване след подаване на заявление за преносимост на номер и преди издаването на удостоверението за пренасяне, пряко свързани с пренесения номер и услугите, ползвани чрез него;
8. абонатът или потребителят не е заплатил еднократна потребителска цена за преносимост на номерата в случай, че такава се дължи;
9. абонатът или потребителят е ползвал услугите на даряващия доставчик за период, по-малък от 3 месеца;
10. технически причини, определени в процедурата по чл. 38, ал. 1.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8 заявлението не се разглежда до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни. В случай че в този срок недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ за издаване на удостоверение. В останалите случаи по ал. 1 процедурата се прекратява с изричен писмен отказ за издаване на удостоверение.

Чл. 44.
(1) В случай че не са налице основанията за отказ по чл. 43, ал. 1, даряващият доставчик издава на абоната или потребителя удостоверение за пренасяне. Удостоверението следва да бъде издадено в срок до два дни от подаване на заявлението по чл. 42 или от момента на отстраняване на недостатъците по него.
(2) Абонатът или потребителят представя удостоверението за пренасяне при приемащия доставчик.

Чл. 45. Приемащият доставчик може мотивирано да откаже преносимост на номер само в следните случаи:
1. удостоверението за пренасяне не е издадено на името на абоната/потребителя, желаещ пренасяне на номер, и/или не е за номер, посочен за пренасяне при приемащия доставчик;
2. удостоверението за пренасяне е с изтекъл срок на валидност или не е представено в оригинал;
3. заявените за пренасяне номера са в процедура по пренасяне към друг доставчик;
4. технически причини, определени в процедурата по чл. 38, ал. 1.
 
Чл. 46.
(1) Срокът за реализация на преносимост е до 25 работни дни считано от представяне на удостоверението при приемащия доставчик и включва прозорец на преносимост не по-дълъг от 8 часа.
(2) Срокът за реализация на преносимостта включва и времето, през което приемащият доставчик подготвя, инсталира и тества линиите или радиодостъпа до абоната/потребителя, чийто номер се пренася.

Раздел VI
Принципи на ценообразуване и разпределяне на разходите между доставчиците

Чл. 47.
(1) Даряващият доставчик може да определи в ценоразписа си еднократна потребителска цена за осъществяване на преносимост в съответствие на изискванията на Закона за електронните съобщения.
(2) Доставчиците определят потребителска цена за разговори към пренесени номера, еднаква с цената на повиквания към абонати или потребители с първично предоставени номера от получаващата мрежа, в зависимост от съответния тарифен план.

Чл. 48. Всеки доставчик поема разходите за промени в мрежата си, произтичащи от осигуряването на преносимост.

Чл. 49. Цените между доставчиците във връзка с осъществяване на преносимост се определят в съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщения.

Чл. 50.
(1) Даряващият доставчик определя еднократна, първоначална цена за администрирането на процеса по пренасяне на номер, въз основа на която се осъществява разплащането между даряващия и приемащия доставчик.
(2) При определяне на цената по ал. 1 се спазва принципът на разходоориентираност, като следва да се отчитат разходите за предоставяне на услугата, направени от даряващия доставчик при изпълнение на действията от процедурата за пренасяне на номер.
(3) Документите за ценообразуване и за разходите, направени от даряващия доставчик при изпълнение на действията от процедурата за пренасяне на номер, които са отчетени при определяне на цената по ал. 1, се представят в комисията.

Чл. 51.
(1) Доставчиците определят цена на трафичната услуга "транзит към пренесен номер", когато извършват услуги по пренасяне през мрежата си на входящи повиквания от други мрежи към първоначално или последващо пренесени от тяхната мрежа номера.
(2) Цената по ал. 1, с изключение на повиквания по чл. 22, ал. 1 и 2, се определя при спазване на принципа на разходоориентираност.
(3) Разплащането между приемащия доставчик и доставчика, осъществяващ маршрутизация на повиквания по чл. 22, ал. 1 и 2, е в съответствие с условията на договора за взаимно свързване.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези функционални спецификации:
1. "Абонат" е всяко физическо или юридическо лице, което е страна по индивидуален договор с доставчик.
2. "Блок от директно набирани номера" е група от 10, 100 или 1000 поредни номера в рамките на УАТЦ, при която първият номер завършва с 0, 00 или 000.
3. "Даряваща мрежа" е мрежата на абонамента, от която номерът се пренася. Тя може да е или да не е мрежата на държателя на обхвата от номера.
4. "Даряващ доставчик" е доставчикът, от чиято мрежа географският номер се пренася в друга мрежа.
5. "Директно набиран номер (Direct dial in, DDI)" е номер от УАТЦ, който може да бъде набиран без посредничеството на оператор.
6. "Домейн на преносимостта" са мрежите на доставчиците на обществена фиксирана телефонна услуга, в които се осъществява преносимост на номерата.
7. "Многократен абонатен номер (Multiple subscriber number, MSN)" са няколко номера за достъп до една крайна точка, към която са включени различните терминали на един потребител на ISDN основен достъп (ISDN BRA). Всеки един номер се разглежда като отделен номер, на който могат да се присвоят основни и допълнителни услуги. Номерацията на отделните терминали може да не е последователна.
8. "Мрежа на държателя на обхвата от номера" е мрежата на доставчика , на който комисията е предоставила номера от ННП, част от които е пренесеният номер.
9. "Неактивен номер" е номер, чието ползване е прекратено или ограничено, преди подаване на заявлението за преносимост.
10. "Потребител" е физическо или юридическо лице, което ползва предплатени услуги на доставчик.
11. "Приемаща мрежа" е мрежата, която приема номера вследствие процеса на пренасяне. Тази мрежа става мрежа на абонамента след завършване на процеса на пренасяне.
12. "Приемащ доставчик" е доставчикът, в чиято мрежа се пренася географският номер.
13. "Прозорец на преносимостта" е определен период от време в процеса на пренасяне на номер, от момента на активиране на достъпа на крайния потребител до приемащата мрежа до момента на деактивиране на достъпа на крайния потребител до даряващата мрежа и актуализиране на базите данни на всички предприятия с номера за направление към приемащата мрежа.
14. "Сериен номер" е номер, който идентифицира повече от една входяща линия към крайно устройство, свързано към мрежата. Входящите линии могат да бъдат със или без индивидуални номера.
15. "Съкратен номер" е номер, който идентифицира група от номера, като маршрутизацията се осъществява по част от номера.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Функционалните спецификации се приемат на основание чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влизат в сила от датата на обнародването в "Държавен вестник".

§ 3. Разпоредбата по чл. 3 не се прилага за абонати на "Българска телекомуникационна компания" - АД, които се обслужват от аналогови централи или от цифрови централи, чиито характеристики не позволяват осъществяване на преносимост. Списъкът с географски кодове, в които е възможно пренасяне на номера от и към мрежата на "Българска телекомуникационна компания" - АД, се публикува на интернет страницата на комисията и периодично се актуализира.

§ 4. Разпоредбата по чл. 36, ал. 1 влиза в сила от 1 юли 2009 г.

§ 5. В срок до един месец от обнародването на функционалните спецификации в "Държавен вестник" доставчиците следва да изготвят, подпишат и предоставят на комисията процедурата по чл. 38, ал. 1, както и да въведат в общите си условия за взаимоотношения с потребителите правила относно реализирането на преносимостта на номера.

§ 6. В срок до един месец от подписване на процедурата по чл. 38, ал. 1 доставчиците следва да изменят сключените договори за взаимно свързване, като въведат съответните условия във връзка с осъществяване на преносимост на номерата.

§ 7. В срок до шест месеца от подписване на процедурата по чл. 38, ал. 1 доставчиците следва да предоставят на комисията информация относно степента на приложимост на функционалните спецификации и относно степента на реално въвеждане на преносимостта.

Приложение 1
към чл. 21, ал. 1

Пренасочване на повикване към получаващата мрежа посредством принципите на маршрутизиране напред от даряващата мрежа


1. Даряващата мрежа приема входящо повикване. Тя открива, че виканият номер е пренесен в друга мрежа и прави търсене в база данни (DB), за да извлече необходимата информация за осъществяване на маршрутизация. След това тя пренасочва повикването напред към получаващата мрежа.
2. Опциите a1 и a2 са действащи, когато даряващата мрежа или няма пряка връзка с получаващата мрежа, или когато преносният капацитет на свързаността е по-малък от генерирания трафик.
3. Опцията b е действаща, когато даряващата мрежа и получаващата мрежа са пряко взаимно свързани.
4. В случай че за предшестващите я мрежи даряващата мрежа действа като мрежа "маршрутизираща напред", в своите рамки тя може да използва метода в приложение № 2.

Приложение 2
към чл. 21, ал. 1

Пренасочване на повикването съгласно принципите "търсене за всички повиквания"


1. Началната мрежа извършва търсене в базата данни за набрания номер и извлича информация за маршрутизация към получаващата мрежа. След това началната мрежа насочва повикването към получаващата мрежа пряко.
2. Началната мрежа насочва повикването към транзитна мрежа. Транзитната мрежа приема входящото повикване, извършва търсене в база данни за извличане на необходимата информация, след което насочва повикването към получаващата мрежа или пряко, или чрез друга транзитна мрежа. И сега кодът за направление индицира или само приемащата мрежа, или като опция - и точка за взаимно свързване.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив