Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания “Български държавни железници” (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)

Министерство на транспорта

Държавен вестник брой: 107

Година: 2007

Орган на издаване: Министерство на транспорта

Дата на обнародване: 28.12.2007

 
 
Плащане 

Член 1
1.01 (Изм., ДВ, бр. 107 от 2007 г.) Размер на кредита
По силата на този договор Банката предоставя в полза на Заемополучателя, а същият приема кредит (по-долу наричан "кредитът") в размер на 80 000 000 евро.
1.02 Ред за отпускане на кредита
A. Банката отпуска кредита на не повече от десет транша (по-долу наричани "траншовете", а всеки един от тях - "транш"). Всеки транш ще възлиза на сума, която е в размер на не по-малко от два милиона евро (освен за последния транш) и не повече от двадесет милиона евро.
B. Плащането на всеки транш ще се извършва по писмено искане (по-долу наричано "искане") от страна на Заемополучателя съгласно условията на параграф 1.04. Всяко искане трябва да:
(a) определя сумата, искана за плащане по транша;
(b) определя валутата, в която Заемополучателят иска траншът да бъде изплатен, която е валута, посочена в параграф 1.03;
(c) определя приложимия лихвен процент, ако има такъв, посочен преди това от Банката на Заемополучателя без задължение;
(d) определя предпочитаната дата за получаване на транша, като се има предвид, че Банката може да изплати транша до четири календарни месеца от датата на искането; и
(e) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2007 г.) да бъде придружено от необходимите доказателства, изисквани съгласно подпараграф 1.04С.
Не може да бъде направено искане по-късно от 30 юни 2010 г. При спазване на условията на подпараграф 1.02С всяко искане е неотменимо.
C. Между десет и петнадесет дни преди датата на плащане на транша Банката, ако искането съответства на подпараграф 1.02В и ако доказателствата, приложени в съответствие с подпараграф 1.02B, абзац (е), са приемливи за Банката, ще представи на Заемополучателя уведомление (по-долу наричано "Уведомление за плащане"), което ще:
(а) потвърждава сумата и валутата на транша, определени в искането;
(б) определя лихвения процент, приложим за транша в съответствие с параграф 3.01 и
(в) определя датата на плащането на транша.
При положение, че един или повече елементи, описани в Уведомлението за плащане, не съответстват на съответните елементи в искането, Заемополучателят може в срок до три работни за Люксембург дни, считано от получаването на Уведомлението за плащане, да оттегли искането чрез известие до Банката и по този начин искането и Уведомлението за плащане няма да бъдат в сила.
D. Плащането ще бъде извършено по тази банкова сметка от името и за сметка на Заемополучателя, за която Заемополучателят уведоми Банката не по-късно от осем дни преди датата на плащането.
1.03 Валута на плащането
В зависимост от наличността Банката ще плати всеки транш във валутата, за която Заемополучателят е изразил предпочитание. За валута на плащане се приема еврото, валутата на която и да е страна - членка на Банката, която не участва в третия етап на Европейския икономически и валутен съюз, или която и да е друга валута, която е широко търгувана на основните чуждестранни валутни пазари.
За изчисляването на сумите, които ще бъдат платени в различна от еврото валута, Банката ще прилага референтните обменни курсове, изчислени и публикувани от Европейската централна банка във Франкфурт, а при невъзможност - основните обменни курсове на който и да е друг финансов пазар, избран от Банката, за ден в рамките на петнадесет дни преди датата на плащането, по решение на Банката.
1.04 Условия на плащането
А. Плащането на първия транш съгласно параграф 1.02 ще бъде извършено, след като са изпълнени и одобрени от Банката преди датата на искането следните условия, а именно:
(a) правен съветник на Заемополучателя трябва да е дал юридическо становище за надлежното изпълнение на този договор от Заемополучателя и за съответната документация във вид и по съдържание, приемливи за Банката;
(b) правен съветник на Крайния бенефициент трябва да е дал юридическо становище за надлежното изпълнение на този договор от Крайния бенефициент и за съответната документация във вид и по съдържание, приемливи за Банката;
(c) всички необходими одобрения при контрола на обмяната (ако има такива) трябва да са били осигурени, за да се разреши на Заемополучателя да получи плащанията по настоящото и да погаси заема (така, както е дефинирано в параграф 2.01) и да заплати лихвата и всички други суми, дължими по настоящото; тези одобрения трябва да обхващат и откриването и поддържането на сметките, посочени от Заемополучателя на Банката за плащане на кредита;
(d) Банката трябва да е получила доказателства за упълномощаването на лицето или лицата, имащи право да подписват исканията, и автентичен спесимен от подписа/подписите на това лице или лица;
(e) звеното за управление и мониторинг на проекта, посочено в параграф 6.13, трябва да функционира удовлетворително за Банката; и
(f) трябва да бъде ангажиран международен консултант, удовлетворяващ Банката, в съответствие с параграф 6.13, който да осигурява помощ на Звеното за управление и мониторинг на проекта.
Ако искането за плащане на първия транш бъде направено, преди Банката да е получила удовлетворяващи я доказателства за това, че тези условия са били изпълнени, ще се счита, че това искане е било получено от Банката на датата, когато условията бъдат изпълнени.
В. Плащането на всеки транш след първия ще бъде в зависимост от получаването в Банката на или преди датата на съответното искане на доказателствата, посочени в подпараграф 1.04С по-долу.
Освен това всяко такова плащане се извършва при условие, че Банката е убедена, че във всеки момент Заемополучателят разполага и с достатъчно други средства, за да:
(a) Бъдат осигурени финансово всички части на проекта, които не се финансират от Банката; и
(b) бъде осигурено своевременното изпълнение и завършване на проекта в съответствие с Техническото описание.
С. В срок от деветдесет дни след плащането на който и да е транш Крайният бенефициент трябва да представи на Банката удовлетворяващи я доказателства, които да потвърдят, че Крайният бенефициент е изразходвал средствата по перата, които са обект на финансиране от Банката в съответствие с Техническото описание (без данъците и таксите, платими в България), и в размер, възлизащ на общата стойност на всички плащания по предишните траншове, намалена (с изключение на последното плащане) със сумата от 3 000 000 евро.
Плащането на последния транш ще бъде предмет и на допълнителното условие, че всички траншове, платени преди това, са били изразходени по проекта или са представени задоволителни доказателства, че те ще бъдат изразходени в рамките на шестдесет дни.
D. За изчисляването на еквивалента на изразходените суми в евро Банката ще прилага обменния курс, приложим за тридесетия ден преди датата на искането.
E. Ако някои от доказателствата, представени от Заемополучателя, са незадоволителни за Банката, тя може да предприеме действията, посочени в последния параграф от подпараграф 1.04А, или да преведе исканата сума в пропорционално намален размер.
1.05 (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2007 г.) Анулиране на кредита
Ако се окаже, че стойността на проекта е по-малка от посочената в преамбюла, Банката може чрез известие до Заемополучателя да анулира кредита пропорционално на дефицита. Заемополучателят може по всяко време чрез известие до Банката да анулира изцяло или частично всяка неплатена част от кредита при положение, че ако Заемополучателят анулира някой транш, за който е било издадено известие за плащане и който не е бил отменен в съответствие с подпараграф 1.02С, той ще заплати комисиона, изчислена върху анулираната сума при фиксиран процент, равен на половината от лихвения процент, приложим за такъв транш.
Банката може по всяко време след 31 октомври 2010 г. чрез известие до Заемополучателя да анулира която и да е част от кредита, по отношение на която не са били извършени плащания.
1.06 Прекратяване и суспендиране на кредита
Банката може чрез известие до Заемополучателя по всяко време и с незабавно действие да прекрати изцяло или частично неплатената част от кредита:
(a) след настъпване на което и да е събитие, посочено в подпараграфи 10.01А или В, или
(b) ако възникнат извънредни обстоятелства, които засягат по неблагоприятен начин достъпа на Банката до национални или съответните международни капиталови пазари.
Алтернативно, ако е настъпило събитие, описано в абзаци (а) или (b) по-горе и по мнението на Банката то е временно, Банката може чрез известие до Заемополучателя изцяло или частично да суспендира неплатената част от кредита. В такъв случай суспендирането ще продължи, докато Банката не уведоми Заемополучателя, че тя отново е в състояние да издаде Уведомление за плащане по отношение на тази част. Суспендирането няма да заключава в себе си каквото и да е продължение на датата на анулирането в съответствие с параграф 1.05.
Въпреки това Банката няма да има право да прекратява или суспендира въз основа на абзац (b) от този параграф който и да е транш, който е бил обект на Уведомление за плащане.
Неизплатената част от кредита ще се счита за прекратена, ако Банката изиска погасяване съгласно член 10.
Ако кредитът бъде прекратен в съответствие с абзац (а) по-горе, Заемополучателят ще плати комисиона върху прекратената сума на който и да е неизплатен транш, който е бил обект на Уведомление за плащане, при годишна лихва от 0,75%, изчислявана от датата на съответното Уведомление за плащане до датата на прекратяването.
1.07 Валута на комисионите
Комисионите, дължими от Заемополучателя към Банката по силата на този член 1, ще се изчисляват и заплащат в евро.

Заемът

Член 2
2.01 Размер на заема
Заемът (по-долу наричан "заемът") представлява общия сбор на сумите, изплатени от Банката в съответните валути, съгласно уведомлението от Банката при изплащането на всеки транш.
2.02 Валута на погасяванията
Всяко погасяване съгласно член 4 или според случая съгласно член 10 ще бъде извършено в изплатените валути и в пропорцията, която те представляват в остатъка от заема.
2.03 Валута на лихвата и другите такси
Лихвата и другите такси, платими по силата на членове 3, 4 и 10, ще се изчисляват и ще се плащат пропорционално във всяка валута, в която ще се погасява заемът.
Всяко друго плащане ще се извършва във валута, определена от Банката, като се има предвид валутата, в която са били направени разходите, които трябва да бъдат възстановени чрез това плащане.
2.04 Известие от Банката
След плащането на всеки транш Банката ще изпрати на Заемополучателя и на Крайния бенефициент обобщено извлечение, в което се посочват размерът, датата на плащането, погасителният план и лихвеният процент на и за съответния транш.

Лихва

Член 3
3.01 Лихвен процент
Непогасеният остатък от всеки транш ще носи лихва в процент, определен в съответното Уведомление за плащане, като процентът ще бъде лихвеният процент, приложим за датата на издаване на Уведомлението, към заемите, деноминирани в съответната валута и предоставяни от Банката на заемополучателите й при същите условия за погасяване и при същите условия за плащане на лихва както за въпросния транш.
Лихвите ще се заплащат на половин година, за непогасените суми, на определените в параграф 5.03 дати.
3.02 Лихви по просрочени суми
Без да се засягат условията на член 10 и като изключение от параграф 3.01, лихва ще започва да се начислява за всяка просрочена сума по условията на този договор от датата на падежа до действителната дата на плащане, при годишен лихвен процент, изчислен, както следва:
(a) за сума, дължима по който и да е транш - при процент, равен на сумата на:
(i) 2,5% и
(ii) съответния процент, описан в съответствие с параграф 3.01 и
(b) за всяка друга сума - при процент, равен на сумата от:
(i) 2,5% и
(ii) лихвения процент, определен на датата на падежа от Банката за заемите във въпросната валута за срок 25 години.
Тези лихви ще се заплащат в същата валута, в която ще се заплаща и просрочената сума, за която те са начислени.

Погасяване

Член 4
4.01 Нормално погасяване
Заемополучателят ще погасява заема в съответствие с Амортизационната таблица, посочена в приложение Б.
4.02 Доброволно предварително погасяване
А. Заемополучателят може да погаси транш предварително, изцяло или частично, като даде писмено предизвестие (по-долу наричано "известие за предварително погасяване"), посочващо сумата ("сумата на предварителното погасяване"), която ще бъде предварително погасена, и предлаганата дата на предварителното погасяване ("датата на предварителното погасяване"), която ще бъде дата, посочена в параграф 5.03 (всяка една "дата на плащане"). Известието за предварително погасяване ще бъде предадено на Банката най-малко един месец преди датата на предварителното погасяване. Предварителното погасяване ще бъде предмет на плащане от страна на Заемополучателя на компенсация, ако има такава, дължима на Банката в съответствие с подпараграфи В и С по-долу.
В. Сумата на компенсациите ще бъде сумата на дефицита в лихвата, понесен от Банката за всяко полугодие, завършващо на последващите дати за плащане, след датата на предварителното погасяване, изчислени по начина, посочен в следващия подпараграф, и намалени в съответствие с условията на подпараграф 4.02С.
Сумата на дефицита ще се изчислява като сумата, с която:
(х) лихвата, която е щяла да бъде начислена през това полугодие за транша или за частта от транша, която ще бъде предварително погасена, превишава
(у) лихвата, която е щяла да бъде така начислена през това полугодие, ако е била изчислена по референтния процент, като за целта "референтен процент" означава годишния лихвен процент (намален с петнадесет базисни пункта), който Банката определя на датата, падаща се един месец преди датата на предварителното погасяване, да бъде стандартният процент за заем, предлаган от Банката на нейните заемополучатели с нейни собствени ресурси, деноминиран в съответната валута на транша и имащ същите финансови характеристики като транша, който ще бъде погасен предварително, и по-конкретно - същата периодичност на плащането на лихвата, същия остатъчен живот до падежа и същия вид погасителен профил.
Лихвеният процент, който Банката, спазвайки процедурите, определени от Борда на директорите на Банката, предлага за заем, е в съответствие със статута на Банката, определен въз основа на условията, най-често срещани на капиталовия пазар.
C. Всяка така изчислена сума ще се дисконтира към датата на предварителното погасяване, като се прилага дисконтов лихвен процент, равен на процента, определен в съответствие с абзац (у) на подпараграф 4.02В.
D. Банката ще даде известие на Заемополучателя за сумата на дължимата компенсация или според случая за отсъствието на компенсация. Ако до 17.00 ч. люксембургско време на датата на известието Заемополучателят не потвърди писмено своите намерения да извърши предварителното погасяване при условията, известени от Банката, известието за предварително погасяване се обезсилва. Освен в случаите по-горе, Заемополучателят ще е длъжен да извърши плащането в съответствие с известието за предварително погасяване заедно с начислената лихва върху сумата на предварителното погасяване, както и всяка друга сума, дължима съгласно този параграф 4.02.
4.03 Задължително предварително погасяване
А. Ако Заемополучателят доброволно погаси предварително частично или изцяло който и да е друг заем, първоначално сключен за срок от повече от пет години, Банката може да изиска предварителното погасяване на такава част от оставащата непогасена част от заема, на колкото възлиза предварително погасената сума спрямо сбора от всички непогасени суми по всички такива заеми.
Банката ще адресира своето искане до Заемополучателя в рамките на четири седмици след получаването на съответното известие съгласно подпараграф 8.02А(а). Всяка сума, изискана от Банката, трябва да бъде платена заедно с начислените лихви и обезщетения, ако има такива, изчислени в съответствие с подпараграфи 4.02В и С. Заемополучателят трябва да извърши плащането на изисканата сума на датата, посочена от Банката, която дата не може да предшества датата на предварителното погасяване на друг такъв заем.
Предварителното погасяване на заем чрез нов заем със срок най-малко толкова дълъг, колкото е неизтеклият срок на предварително погасения заем, няма да се счита за предварително погасяване.
В. Ако общата стойност на проекта се окаже значително по-малка от посочената в преамбюла, Банката може пропорционално на намалението да изиска предварително погасяване на заема заедно с начислените лихви и обезщетения, ако има такива, изчислени в съответствие с подпараграфи 4.02 В и С. Предварителното погасяване трябва да се извърши на дата, определена от Банката, която не може да бъде по-ранна от 5 дни от датата на искането.
4.04 Общи условия относно предварително погасяване по член 4
Предварителното погасяване ще бъде извършено във всички валути на заема, пропорционално на съответните непогасени суми, освен ако Заемополучателят не избере вместо това да погаси предварително съгласно параграф 4.02 цялата непогасена сума в един транш.
В случай на частично предварително погасяване във всички валути с всяка предварително погасена сума пропорционално се намалява всяка неизплатена вноска.
Този член 4 не нарушава разпоредбите на член 10.

Плащания

Член 5
5.01 Място на плащането
Всяка сума, платима от Заемополучателя по силата на този договор, ще бъде платена по съответната сметка, за която Банката е уведомила Заемополучателя. Банката ще посочи сметката в срок не по-малък от петнадесет дни преди датата на падежа за първото плащане от страна на Заемополучателя и ще го извести за всяко изменение на сметката не по-късно от петнадесет дни преди датата на първото плащане, за което се отнася това изменение.
Този срок за уведомяване не се отнася за случаите на плащане съгласно член 10.
5.02 Изчисляване на плащанията, отнасящи се до част от годината
Всяка сума, която Заемополучателят дължи под формата на лихва, обезщетение или друго по силата на този договор и която е изчислена по отношение на част от годината, ще се изчислява на базата на година от триста и шестдесет дни и месец от тридесет дни.
5.03 Дати на плащане
Сумите, които са дължими на полугодие по този договор, са платими на Банката на 15 юни и 15 декември всяка година.
Всяко плащане, дължимо на ден, който не е работен, ще се извършва на следващия ден, който е работен. "Работен ден" означава ден, в който банките са отворени за работа във финансовия център на страната, чиято национална валута е валутата на дължимото плащане; за еврото работен ден означава ден, в който нарежданията за кредити или трансфери в евро се обработват посредством системата за разплащания в евро, наречена "Трансевропейска автоматизирана система за големи експресни преводи в реално време" ("ТАРДЖЕТ").
Другите дължими по този договор суми са платими в рамките на седем работни дни от получаването от Заемополучателя на искането, отправено от Банката.
Дължима от Заемополучателя сума ще се счита за платена, когато бъде получена от Банката.

Специфични дейности 

Член 6
6.01 Използване на заема и други фондове
Заемополучателят ще направи достъпни за Крайния бенефициент постъпленията по заема и другите фондове, посочени в описания в преамбюла финансов план, само за изпълнението на проекта.
6.02 (Изм., ДВ, бр. 107 от 2007 г.) Завършване на проекта
Крайният бенефициент ще изпълни проекта в съответствие с Техническото описание и ще го завърши до посочената там дата. Заемополучателят, Крайният бенефициент и Банката не по-късно от 31 декември 2009 г. ще направят преглед на извършеното и ще го сравнят с поставените цели.
6.03 Увеличена стойност на проекта
Ако стойността на проекта превиши предполагаемата цифра, заложена в т. 6 на преамбюла, Заемополучателят ще се сдобие със средствата за финансиране за допълнителната стойност, без да се обръща към Банката, за да даде възможност на Крайния бенефициент да завърши проекта в съответствие с Техническото описание. Плановете за финансиране на допълнителната стойност трябва да бъдат представени своевременно на Банката за одобрение.
6.04 (Изм., ДВ, бр. 107 от 2007 г.) Тръжна процедура
Заемополучателят се задължава да осигури закупуването на стоки от Крайните бенефициенти и възлагането на услуги и работи по подпроектите, доколкото това е подходящо и удовлетворява Банката, посредством международни търгове, открити за участници от държавите - членки на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и от Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Турция.
6.05 Застраховка
Докато заемът не бъде погасен, Крайният бенефициент трябва по съответния начин да застрахова всички работи и имущество, които представляват част от проекта, в съответствие с обичайната практика за подобни дейности от обществен интерес.
6.06 Поддръжка
Докато заемът не бъде погасен, Крайният бенефициент трябва да осигури поддръжка, ремонт, прегледи и подновяване на цялото имущество, което съставлява част от проекта, с оглед поддържането му в добро работно състояние.
6.07 Разпределение на средствата
Заемополучателят се задължава да бъдат осигурявани годишно достатъчни бюджетни и/или други финансови ресурси, за да:
(a) се осигурят постъпленията по плана за финансиране на проекта, които не се покриват от заема;
(b) да се даде възможност за навременното завършване на проекта в съответствие с Техническото описание;
(c) да е възможно обслужването на заема и
(d) да позволяват адекватна поддръжка на националната железопътна мрежа на Заемополучателя.
6.08 Одитиране на сметките
Крайният бенефициент ще:
(a) поддържа финансови и счетоводни записи и документи, съответстващи на международно приетите стандарти и удовлетворяващи Банката;
(b) неговите сметки, бюджет и финансови извлечения ще бъдат одитирани на годишна база в съответствие с международните счетоводни стандарти и
(c) ще ангажира за свой одитор компания с международна репутация, която е с доказани възможности да извършва счетоводно одитиране по международни стандарти и е приемлива за Банката.
6.09 Експлоатация на проекта
Докато заемът не бъде погасен, Крайният бенефициент, освен ако Банката не е дала писмено съгласие за друго, остава собственик на и владеe активите, от които се състои проектът, или когато е необходимо, заменя и подновява тези активи, за да поддържа непрекъснатата експлоатация на проекта в съответствие с първоначалната му цел.
Банката може да оттегли съгласието си само когато предлаганото действие ще накърни интересите на Банката като кредитор на Заемополучателя или ще направи проекта неприемлив за финансиране от страна на Банката.
6.10 Финансови задължения
Заемополучателят и Крайният бенефициент се задължават Крайният бенефициент посредством ефикасен мениджмънт и тарифна политика, удовлетворяваща Банката, да поддържа задоволителна експлоатационна дейност и финансова структура и да постигне в средносрочен план ниво на собствени средства, достатъчно да покрие приемлива част от оперативните разходи преди амортизацията.
6.11 Допълнителни инвестиции
Заемополучателят няма да извършва каквито и да са други допълнителни инвестиции за железопътната линия Пловдив - Димитровград - Свиленград освен посочените в Техническото описание, без предварително да е получил писмено съгласие за това от Банката.
6.12 Митнически процедури
Заемополучателят ще предприеме необходимите стъпки в сътрудничество с Република Турция за ускоряване на граничните митнически процедури, така че да се сведат до минимум закъсненията по железопътните преходи между двете страни.
6.13 Техническа помощ
Заемополучателят ще сформира Звено за управление и мониторинг на проекта и ще ангажира международен консултант, за да осигури помощ на това звено при удовлетворяващи Банката задание и процедура за избор.
6.14 Клаузи за околната среда
Докато заемът не бъде погасен, Крайният бенефициент ще:
(a) извършва дейностите си в съответствие с действащото законодателство за опазване на околната среда и със стандартите на Европейския съюз, отнасящи се до защита на околната среда, със съответните им изменения и допълнения, като изисква и осигурява всички необходими държавни разрешения във връзка с тази дейност;
(b) изпълнява всички необходими работи по поддръжка и рехабилитация, както и политики по намаляване на вредното въздействие върху околната среда, които биха били необходими за проекта в съответствие с практиката за добра експлоатация и стандартите, посочени в абзац (а) на този параграф, и
(c) ще гарантира, че никакви материали или вещества, които могат да окажат вредно въздействие върху околната среда, като например халогени или азбест, няма да се използват при изпълнението на проекта.
6.15 Посещения
A. Заемополучателят приема, че Банката може да бъде задължена да разкрие документи, отнасящи се до Заемополучателя и проекта, на Сметната палата на Европейските общности (наричана оттук нататък "Сметната палата"), необходими за изпълнението на задачите на Сметната палата, в съответствие с правото на Европейския съюз.
B. Заемополучателят ще направи необходимото, така че "Български държавни железници" (БДЖ) да позволяват на определени от Банката лица, които могат да бъдат придружавани от представители на Сметната палата, да посещават обектите, инсталациите и работите, включени в проекта, и да извършват проверките, които намерят за необходимо. За тази цел Заемополучателят ще им предостави или ще им осигури предоставянето на цялото необходимо съдействие. При такова посещение представителите на Сметната палата могат да изискат от "Български държавни железници" (БДЖ) да предоставят документи, попадащи в обхвата на предходния подпараграф 6.15А.

Обезпечение

Член 7
7.01 Обезпечение
В случай че Заемополучателят даде на трета страна каквото и да е обезпечение за изпълнението на което и да е от своите задължения по външния дълг или преференция или предимство във връзка с тях, Заемополучателят ще информира за това Банката и ако Банката поиска, ще й предостави равностойно обезпечение за изпълнението на своите задължения, произтичащи от този договор, или ще предостави на Банката равностойна преференция или предимство.
Заемополучателят декларира, че понастоящем не съществуват такива обезпечения, преференции или предимства.
Разпоредбите на този параграф не се прилагат за обезпечението, предоставено в съответствие с отказа от право, поискан от Заемополучателя на 22 юли 1994 г. и одобрен от Банката на 27 юли 1994 г.

Информация

Член 8
8.01 Информация, отнасяща се до проекта
Крайният бенефициент:
(a) гарантира, че отчетите му показват всички операции, свързани с финансирането и изпълнението на проекта;
(b) предоставя на Банката на английски език или с превод на английски език и след одобрение от международния консултант, указан в параграф 6.13:
(i) до 30 юни 2000 г. и след това на полугодие до завършването на проекта - доклад за изпълнението на проекта;
(ii) шест месеца след завършването на проекта - доклад за завършването на проекта;
(iii) при необходимост - допълнителни документи или информация, които се отнасят до финансирането, изпълнението и експлоатацията на проекта и които Банката има основание да изисква;
(c) представя за одобрение от страна на Банката без забавяне всяко съществено изменение на генералните планове, графика, финансовите планове или програмата за разходите по проекта спрямо сведенията, предоставени на Банката преди подписването на този договор;
(d) информира Банката своевременно за всяка ситуация, което изисква съгласието на Банката съгласно параграфи 6.09 или 6.11; и
(e) по принцип информира Банката за всеки известен нему факт или събитие, които могат съществено да накърнят или да засегнат условията на изпълнението или експлоатацията на проекта.
8.02 Информация, отнасяща се до Заемополучателя
A. Заемополучателят ще информира Банката:
(a) незабавно за всяко решение, взето от него по каквато и да е причина, или за всеки факт, който го задължава, или за всяко отправено към него искане за предсрочно погасяване на всеки заем, който първоначално е бил предоставен за срок, по-дълъг от пет години;
(b) незабавно за всяко намерение от негова страна да предостави като обезпечение който и да от своите активи в полза на трета страна;
(c) незабавно за всяка реорганизация или разделяне на инфраструктурата и експлоатационната дейност на Крайния бенефициент; или
(d) по принцип за всеки факт или събитие, които могат да попречат на изпълнението на което и да е от задълженията на Заемополучателя, произтичащи от този договор, или значително да повлияят на условията на изпълнение или експлоатация по проекта.
B. Заемополучателят ще представя на Банката в срок от един месец от публикуването му резюме на английски език от годишния план за договори между Заемополучателя и Крайния бенефициент, по-специално с оглед на инвестициите и компенсациите, одобрени от Заемополучателя във връзка с експлоатационните цели на Крайния бенефициент.
8.03 Информация, отнасяща се до Крайния бенефициент
А. Крайният бенефициент трябва да представя на Банката всяка година в срок от един месец след публикуването им на английски език или с превод на английски език:
(а) годишния си отчет, баланса, отчет за печалбата и загубата и одиторски доклад, извършен в съответствие с международните счетоводни стандарти;
(b) финансовите си отчети в съответствие с българските счетоводни стандарти;
(c) своята действаща в момента тригодишна инвестиционна програма и
(d) бюджетните си прогнози за следващата година, включително очаквания трафик на пътници и товари за цялата железопътна мрежа и за линията Пловдив - Димитровград - Свиленград.
В. Крайният бенефициент трябва да информира Банката:
(a) незабавно за всяко изменение на основните си документи и за каквото и да е изменение на оперативната си структура, юридически статус и мандат или
(b) по принцип за всеки факт или събитие, които могат да попречат на изпълнението на което и да е от неговите задължения, произтичащи от този договор.

Такси и разноски

Член 9
9.01 Данъци, мита и възнаграждения
Заемополучателят и/или Крайният бенефициент заплаща всички данъци, мита, възнаграждения, както и други налози от каквото и да е естество, включително гербови налози и регистрационни такси, произтичащи от изпълнението или прилагането на този договор или който и да е свързан с него документ.
Заемополучателят заплаща всички данъци, мита, възнаграждения, както и други налози от каквото и да е естество, произтичащи от учредяването на каквото и да е обезпечение по заема.
Заемополучателят заплаща всички главници, лихви, комисиони и други суми, дължими по този договор, брутно, без да удържа каквито и да било национални или местни налози; ако по силата на закон Заемополучателят е задължен да направи такива удръжки, плащането се увеличава по начин, така че получената от Банката сума да е равна на дължимата.
9.02 Други такси
Заемополучателят поема всички професионални, банкови, трансферни или обменни разходи, извършени във връзка с изпълнението или прилагането на този договор или свързан с него документ и при учредяване на каквото и да е обезпечение по заема.

Предварително погасяване при неизпълнение на задълженията

Член 10
10.01 Право да се изисква погасяване
Заемополучателят трябва да изплати заема или която и да е част от него незабавно, ако за това бъде направено искане от Банката:
А. Веднага:
(a) ако каквато и да е съществена информация или документ, дадени на Банката от или от името на Заемополучателя или Крайния бенефициент във връзка с преговорите по този договор или по време на действието му, се окажат неверни в която и да е тяхна значима част;
(b) ако Заемополучателят не успее да изплати на падежа която и да е част от заема, лихвата по него или да извърши каквото и да е друго плащане към Банката от тук предвидените;
(c) ако в резултат от каквото и да е неизпълнение във връзка с тук изложеното от Заемополучателя или Крайния бенефициент бъде поискано предварително погасяване на който и да е заем, който първоначално им е бил отпуснат за срок от повече от пет години;
(d) ако възникне каквото и да е събитие или ситуация, което може да застраши обслужването на заема или да накърни предоставено по него обезпечение;
(e) ако което и да е задължение, поето от Заемополучателя и посочено в точки десет и единадесет от преамбюла, престане да се изпълнява по отношение на който и да е заем, отпуснат на който и да е заемополучател в България от средствата на Банката или на Европейския съюз;
(f) ако Заемополучателят или Крайният бенефициент не изпълни свое задължение по отношение на който и да е друг заем, отпуснат от Банката от средствата на Банката или на Европейския съюз;
(g) ако правото на Заемополучателя да иска отпускането на безвъзмездни постъпления от Европейския съюз, посочени в точка осем от преамбюла, е било суспендирано, отменено или прекратено изцяло или частично; или
(h) (i) ако ипотекарен кредитор придобие владението на или е назначен съдия-изпълнител, ликвидатор или администратор за която и да е част от активите на Крайния бенефициент; или
(ii) ако бъде наложен или приведен в изпълнение запор, принудително изпълнение, конфискуване или друго действие по отношение на имуществото на Крайния бенефициент или
В. След изтичането на разумен срок, посочен в уведомление, отправено от Банката към Заемополучателя, когато нарушението не е отстранено според изискванията на Банката:
(a) ако Заемополучателят или Крайният бенефициент не съумее да изпълни което и да е свое задължение по този договор, с изключение на това, посочено в подпараграф 10.01А, абзац (b); или
(b) ако какъвто и да е съществен факт, посочен в преамбюла, е съществено променен или се окаже неверен и ако промяната накърнява интересите на Банката като кредитор на Заемополучателя или застрашава изпълнението или експлоатацията на проекта.
10.02 Други законови права
Параграф 10.01 не ограничава упражняването на друго произтичащо от закона право на Банката да изисква предварително погасяване на заема.
10.03 Вреди
В случай на искане за предварително погасяване съгласно параграф 10.01 Заемополучателят трябва да заплати на Банката по-голямата от двете суми, изчислени към датата на искането:
(a) сума, изчислена в съответствие с условията на подпараграфи 4.02В и С така, както е приложима към сума, която е станала изискуема и ликвидна. Тази сума се начислява от датата на падежа, определена в предизвестието на Банката за плащане; и
(b) сума, изчислена при годишна ставка от 0,25% от датата на искането до съответната дата, на която всяка вноска по изисканата сума е щяла да бъде подлежаща на погасяване, ако не е било направено искането.
10.04 Липса на отказ от права
Никой пропуск или закъснение от страна на Банката при упражняване на което и да е от нейните права по този член 10 няма да се счита като отказ от това право.
10.05 Ред на погасяване
Сумите, получени в резултат на искане по член 10, служат за погасяване първо на вреди, комисиони и лихви в този ред и след това за погасяване на дължимите вноски по ред, обратен на настъпването на техния падеж. Те се използват между траншовете по усмотрение на Банката.

Приложимо право и юрисдикция

Член 11
11.01 Приложимо право
Този договор и неговото сключване, съставяне и действие се регламентират от правото на Великото херцогство Люксембург.
Мястото на изпълнение на този договор е централата на Банката.
11.02 Юрисдикция
Всички спорове относно този договор се разглеждат от Съда на Европейските общности ("Съдът").
Страните по този договор се отказват от правото си на имунитет от или възражение срещу юрисдикцията на Съда.
Решение на Съда, постановено в съответствие с този параграф 11.02, ще бъде окончателно и обвързващо за страните без ограничение или резерви.
11.03 Доказване на дължимите суми
При всяко юридическо действие, произтичащо от този договор, удостоверението от Банката относно каквато и да е дължима към Банката сума по този договор, ще бъде доказателство prima facie по отношение на такава сума.

Заключителни разпоредби 

Член 12
12.01 (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2007 г.) Уведомления
Уведомленията и другите съобщения, отправени по силата на това споразумение, се изпращат на адресите, посочени в 1) по-долу, с изключение на тези уведомления до Заемополучателя и до Крайния бенефициент, които се отнасят до съдебни спорове, независимо дали са висящи или предстоящи, които се изпращат на адресите, посочени в 2) по-долу, според избраното от Заемополучателя и Крайния бенефициент местонахождение:
- за Банката
1) бул. Конрад Аденауер 100   L-2950 Люксембург - Кирхберг
- за Заемополучателя 1)  Министерство на транспорта
ул. Дякон Игнатий 9 София 1000  България

2)  Българска мисия към Европейските общности ул. Д'Арлон 108 Брюксел 1040

1)   Национална компания "Железопътна инфраструктура"  бул. Мария-Луиза 110 София 1233 България;

2)  Българска мисия към Европейските общности ул. Д'Арлон 108,  Брюксел 1040

2)  Българска мисия към Европейската общност Авеню Мошицки 7 В-1180 Брюксел
-     с копие до:
1)  Министерство на финансите
ул. Раковски 102
1040 София България
На вниманието на дирекция "Външни  финанси" 
  
Всяка страна може чрез уведомление до другите да промени адреса си, посочен по-горе, при условие, че адресите, посочени в 2) по-горе, могат да бъдат заменяни само с друг адрес в Европейския съюз.
12.02 Форма на уведомленията
Уведомленията и другите съобщения, за които са предвидени определени срокове в този договор или с които се определят срокове, задължителни за адресата, се предават чрез доставка на ръка, препоръчани писма, телеграми, телекси или други предавателни средства, чрез които се доказва получаването им от адресата. Датата на регистрирането или според случая обявената дата на получаване на известието се приема за окончателна за определянето на срока.
12.03 Преамбюли, Приложения и Анекси
Преамбюлите и следните приложения съставляват част от този договор:
 
- Приложение А     Техническо описание       

- Приложение Б     Амортизационна таблица       
         
Приложени са следните Анекси:
 
- Анекс I Пълномощно на подпис-
ващия(-те) от страна на
Заемополучателя       
- Анекс II Пълномощно на подпис-
ващия(-те) от страна на
Крайния бенефициент
 
В потвърждение на горното, страните по настоящото се съгласиха този договор да бъде изготвен в четири оригинала на английски език, като всяка страница е парафирана от страна на Заемополучателя от Петко Табаков, от страна на Банката от Джан Доменико Спота и от страна на Крайния бенефициент от Илия Пастушански.
Днес, 7 юли 1999 г., в Люксембург
Днес, 9 юли 1999 г., в София

Приложение А
(Изм., ДВ, бр. 107 от 2007 г.)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа

Проектът ще реконструира и електрифицира 134.4 км от 141.7 км единична железопътна линия между Пловдив и Свиленград, през Крумово и Димитровград, до стандарт за скорост от 160 км/ч и натоварване от 22.5 тона на ос. В допълнение проектът ще включва реконструкция и електрификация на останалата част от линията, от Свиленград до турската и гръцката граница, до стандарт за натоварване от 22.5 тона на ос и скорост 120 км/ч, които са допустими от настоящата геометрия. Линията е от национално значение за транзитния железопътния трафик по Общоевропейски транспортен коридор IV.
Проектът ще се състои от строителството, монтажа и пускането в експлоатация на следните основни компоненти с хоризонтални криви, ограничени до минимален радиус 1500 м, и вертикални криви, ограничени до 15 000 м радиус:
 
Фаза 1     Спирка Крумово до гара Първомай (37.7 км) 
Строителство на нова претрасирана  единична линия 1.7 км
Реконструкция без претрасиране или удвояване, с използване на съществу ващото земно платно 15.9 км
Строителство на нова претрасирана двойна линия 20.1 км
Поставяне на нов баласт, усилени бетонни траверси, еластични скреп ления и релси "UIC 60" 57.8 км
Контактна мрежа 57.8 км
Нови тягови подстанции 2 броя
Нови железопътни подлези 14 броя
Нови железопътни мостове 10 броя
   
     
Фаза 2     Гара Първомай до гара Свиленград       
    (96.7 км) и турската/гръцката граница   

Строителство на нова претрасирана единична линия 96.7 км
Реконструкция без претрасиране, с използване на съществуващото земно платно до границите 16.7 км
Поставяне на нов баласт, усилени бетонни траверси, еластични скрепления и релси "UIC 60" 96.6 км
Контактна мрежа 124.4 км
Нови тягови подстанции 2 броя
Нови железопътни подлези 66 броя
Нови железопътни надлези 11 броя

             
Диспечерски центрове и АЛС от Крумово до Свиленград и границите (151 км)
Нови модерни компютърни гарови централизации със съвременни броячи на оси и система за контрол "SCADA".
Надзор на строителните работи
Проектът трябва да бъде завършен до края на 2009 г., с последващ едногодишен период за отстраняване на евентуални дефекти.
Проектът трябва да бъде завършен до 30 юни 2005 г.
 
Приложение Б
(Изм., ДВ, бр. 107 от 2007 г.)

 
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив