Устройствен правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация (Отм. ДВ бр 41/2006)

Държавен вестник брой: 41

Година: 2006

Орган на издаване:

Дата на обнародване: 07.11.2006

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1) Центърът на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация, е създаден и осъществява дейността си на основата на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съюза на съветските социалистически републики за сътрудничество по по-нататъшното подобряване техническото обслужване на машините, съоръженията и уредите, доставяни във взаимната търговия, подписана в София на 13 юли 1974 г., утвърдена с Разпореждане № 180 от 13 септември 1974 г. на Бюрото на Министерския съвет и след преобразуване, извършено с Разпореждане № 22 от 11 юли 1986 г. на Бюрото на Министерския съвет на Република България.
(2) Центърът на промишлеността (наричан по-нататък "центърът") е юридическо лице на бюджетна издръжка по чл.60 от Закона за администрацията към министъра на икономиката. Центърът има дипломатически статут по Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и се явява част от зоната на работа на посолството на Република България в Руската федерация.
(3) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката.
(4) Официалното наименование на центъра е Център на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация.
(5) (Изм., ДВ, бр. 111 от 2002 г.) Адресът на центъра е Руска федерация, пощ. код 117570, гр. Москва, ул. Красного маяка, дом 17.
(6) Адресът на представителството на центъра е София, ж.к. Изгрев, ул. 165 № 3, ет. 6, стаи 601/602.
(7) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) Назначените от министъра на икономиката служители на центъра се командироват при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за дългосрочно командироване в чужбина на служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България и на служители в други бюджетни организации (Обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.).

Глава втора
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2.
(1) (Изм., ДВ, бр. 71 от 2004 г.) Центърът съдейства и създава условия за провеждане на търговската политика на българските износители на руския пазар, извършва маркетингова и рекламна дейност на български стоки в Русия, развива регионалното сътрудничество между Република България и Русия, изгражда и поддържа информационни масиви за експортния потенциал на Република България.
(2) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г., бр. 71 от 2004 г.) Центърът създава условия за работа на регистрирани на територията на Република България в съответствие с българското законодателство фирми на български физически и юридически лица, смесени фирми с българско участие и техни представители, като им съдейства при предоставянето на преговорни зали, изложбени и жилищни площи, офиси, складови площи, общежития и услуги, подпомагащи успешното развитие на дейността им на руския пазар.
(3) (Доп., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) За реализиране предмета си на дейност центърът осъществява контакти с федералните и регионалните държавни органи и с предприемачески структури на Руската федерация, организира срещи, изложби, симпозиуми, установява бизнес контакти между представителите на българските и руските делови среди.
(4) Центърът предоставя информация на Министерството на икономиката за нормативните актове на Руската федерация в икономическата област, за външноикономическата политика и вътрешния пазар на Русия, както и предложения за развитието на двустранните икономически връзки, разширяване на българския износ, привличането на инвестиции и другите форми на стопански връзки.

Глава трета
ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА ЦЕНТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА

Чл. 3.
(1) Директорът се назначава от министъра на икономиката съгласувано с министър-председателя на Република България и има дипломатически ранг в посолството на Република България в Москва, който се определя по предложение на министъра на икономиката по съответния ред.
(2) Директорът:
1. представлява центъра пред българските и чуждестранните административни органи, ведомства, юридически и физически лица; осъществява или възлага процесуалното представителство пред съдилищата;
2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра в съответствие с нормативните актове на Република България, Руската федерация и този правилник;
3. (изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) изготвя предложение за разписанието на длъжностите, заемани по служебни и трудови правоотношения и поименно разписание на длъжностите и работните заплати на центъра и го представя на министъра на икономиката за утвърждаване;
4. (изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) предлага на министъра на икономиката назначаването, продължаването на договора, изменението му, предсрочното отзоваване или налагане на дисциплинарни наказания на служителите на центъра, назначени от министъра;
5. (нова, ДВ, бр. 55 от 2001 г.) сключва, изменя и прекратява договори за работа с местни лица;
6. (нова, ДВ, бр. 55 от 2001 г.) за осъществяване на дейността на центъра сключва граждански договори с извънщатни сътрудници;
7. (предишна т. 5, ДВ, бр. 55 от 2001 г.) утвърждава правилника за вътрешния ред в центъра, в жилищния блок и в общежитието;
8. (предишна т. 6, ДВ, бр. 55 от 2001 г.) разрешава ползването на отпуските на служителите на центъра, назначавани от него, както и изплащането на обезщетения за неизползван платен годишен отпуск на същите;
9. (отм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.);
9. (предишна т. 7, ДВ, бр. 55 от 2001 г.) командирова служители и работници на центъра, назначавани от него, в Руската федерация и в чужбина; командироването извън територията на Руската федерация се съгласува с министъра на икономиката;
10. (предишна т. 8, изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) утвърждава и подписва месечните ведомости за възнагражденията на служителите, назначени по служебно или по трудово правоотношение, и плащанията по чл.15 от Наредбата за условията и реда за дългосрочно командироване в чужбина на служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България и на служители в други бюджетни организации;
11. (нова, ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм., бр. 71 от 2004 г.) управлява като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити средствата, предоставени от бюджета на Министерството на икономиката и получени по договори за оказани услуги на организации и фирми от страната и чужбина, както и постъпления от дарения и наеми на движимо и недвижимо имущество;
12. (предишна т. 10, изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм., бр. 71 от 2004 г.) утвърждава и подписва документи за бракуване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи след заключение на назначена за целта комисия;
13. (предишна т. 11, изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) предлага на министъра на икономиката назначаване на комисия за организиране и провеждане на търгове за продажба на излишни и/или негодни движими вещи, както и на придобити материали от разчистването на строителни площадки;
14. (предишна т. 12, изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) разрешава продажбата, закупуването, извършването на основни и текущи ремонти на машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар и други движими вещи при спазване на законовите процедури;
15. (предишна т. 13, ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм., бр. 71 от 2004 г.) разрешава закупуването на работно облекло за служителите в центъра;
16. (предишна т. 14, ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм., бр. 71 от 2004 г.) разрешава съгласувано с министъра на икономиката закупуването, подмяната на превозните средства на центъра и разпорежда поддържането и ползването на същите за служебни или лични цели;
17. (нова, ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм., бр. 71 от 2004 г.) организира ефективно използване, стопанисване и опазване на имуществото на центъра, като взема решения относно управлението и ползването на движимото и недвижимото имущество при спазване на законовите процедури;
18. (предишна т. 15, изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) представя на министъра на икономиката:
а) годишен план за дейността на центъра, който се одобрява от министъра на икономиката;
б) тримесечни и годишни отчети за дейността на центъра.

Глава четвърта
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I
Общи положения

Чл. 4.
(1) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм., бр. 71 от 2004 г.) Администрацията на центъра е организирана в четири отдела, които подпомагат директора при осъществяване на правомощията му и осигуряват технически дейността на центъра.
(2) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Общата численост на персонала в центъра е 20 щатни бройки.
(3) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) Министърът на икономиката утвърждава структурата и длъжностното разписание на центъра.
(4) Числеността в организационните структури и административните звена на центъра е посочена в приложението.

Раздел II
Главен секретар
(Изм. на загл., ДВ, бр. 55 от 2001 г.)

Чл. 5.
(1) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г., бр. 71 от 2004 г.) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на центъра, като:
1. организира и координира разпределението на задачите за изпълнение между отделите;
2. организира и отговаря за провеждане на атестирането на служителите в администрацията и обучението на персонала;
3. контролира и отговаря за работата с документите и други носители на информация, за съхраняването им и за опазване на служебната тайна;
4. организира и контролира управлението на собствеността, като отговаря за ползването на недвижимите имоти и движимите вещи - държавна собственост, предоставени на центъра;
5. осъществява функциите на финансов контрольор, като извършва предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност; осъществява проверки и преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разходи със средства; одобрява или отхвърля предложенията за поемане на задълженията или извършване на разходи;
6. при възлагане от директора осъществява процесуално представителство на центъра пред съдилищата и други юрисдикции в Република България и в Руската федерация;
7. отговаря за подготовката на договорите, по които центърът е страна, и преценява законосъобразността им;
8. предприема необходимите действия за своевременно събиране на вземанията на центъра;
9. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на центъра.
(2) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г., бр. 71 от 2004 г.) Функциите на главния секретар в негово отсъствие се изпълняват от служител на ръководна длъжност, определен със заповед на директора на центъра за всеки конкретен случай.
(3) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г., бр. 71 от 2004 г.) Главният секретар замества директора на центъра при отсъствие.
(4) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2001 г.) Главният секретар осъществява контрола по изпълнението на решенията, взети от директора.

Раздел III
Отдели
(Загл. изм., ДВ, бр. 71 от 2004 г.)

Чл. 6. (Изм., ДВ, бр. 71 от 2004 г.) Отдел "Административно-стопански и управление на собствеността":
1. подготвя договорите, по които центърът е страна;
2. осъществява необходимите административни действия за своевременно събиране на вземанията на центъра;
3. отговаря за капиталното строителство и ремонта на собствеността, като планира, организира и контролира текущите и основните ремонти на сградния фонд и движимото имущество на центъра;
4. осигурява поддръжката и целесъобразното управление на сградния фонд и материално-техническата база на центъра, като извършва дейността по предоставянето на преговорни зали, изложбени и жилищни площи, офиси, складови площи, складова техника, общежития и услуги, отговаря за приемането и съхраняването на стоките в складовите помещения;
5. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на центъра с машини и съоръжения, организационна техника, консумативи и материали, инвентар и обзавеждане;
6. организира, осигурява и контролира охранителния режим и осигурява спазването на пропускателния режим на центъра; отговаря за поддържането и ремонта на сигнално-охранителните и пожароизвестителни системи;
7. организира и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура на центъра - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника;
8. организира и осъществява транспортното обслужване на центъра, изпълнява дейността по превози на пътници и товари, сервизното обслужване на автомобилите на центъра и по договор на фирмите;
9. обслужва протоколно служителите на центъра, както и фирмите по договор за поръчка;
10. извършва дейностите, свързани с медицинското обслужване и храненето на служителите на центъра и на фирмите в стола и ресторанта на центъра, както и на обезпечени протоколни и други мероприятия;
11. организира и осъществява деловодната дейност на центъра;
12. извършва и други дейности, произтичащи от разпорежданията на директора на центъра.

Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 71 от 2004 г.) Отдел "Финансово-счетоводен":
1. планира, организира и ръководи финансово-счетоводната и материалната отчетност на центъра;
2. изготвя проекта за бюджет на ведомството и следи за изпълнението на утвърдения му бюджет;
3. изготвя периодичните касови и счетоводни отчети за дейността на центъра и ги предоставя в определените срокове на първостепенния разпоредител;
4. упражнява контрол за ефективното изразходване на паричните средства и материалните ресурси;
5. изготвя месечните разплащателни ведомости за изплащане на възнагражденията на персонала и командировъчните пари на служителите, дългосрочно командировани в чужбина;
6. осигурява финансово, съобразно утвърдения бюджет, издръжката на центъра и осъществява контрол по изпълнението на утвърдените разчети за финансиране на капиталовите разходи въз основа на поименни списъци за основен ремонт и за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи;
7. извършва и други дейности, произтичащи от разпорежданията на директора на центъра.

Чл. 7а. (Нов, ДВ, бр. 71 от 2004 г.) Отдел "Туризъм и реклама":
1. изпълнява функцията на национално туристическо представителство на територията на Руската федерация;
2. организира национална туристическа реклама на територията на Руската федерация;
3. осъществява популяризиране на българския туристически продукт и подпомага развитието на българския туризъм на територията на Руската федерация;
4. изготвя анализи, извършва консултации и осъществява информационно обезпечаване по въпроси в областта на туризма и рекламата;
5. планира, разработва и организира мероприятия, свързани с популяризирането на Република България като туристическа дестинация на руския пазар;
6. събира аналитични данни и информация, касаещи туристическия пазар в Руската федерация;
7. извършва и други дейности, произтичащи от разпорежданията на директора на центъра.

Чл. 7б. (Нов, ДВ, бр. 71 от 2004 г.) Отдел "Маркетинг и регионално сътрудничество":
1. събира маркетингова информация за пазара в Руската федерация, като подготвя и представя периодично на министъра на икономиката информация за неговото състояние и тенденциите за развитие;
2. оказва съдействие и участва в организирането и провеждането на сътрудничеството между регионите в Руската федерация и Република България за развитието на директни икономически връзки, в т.ч. и на фирмено ниво;
3. организира презентации за експортния потенциал и инвестиционния климат в България, изложбени прояви и бизнес срещи, участва в подготовката и провеждането на такива мероприятия, организирани от Министерството на икономиката и други български институции;
4. извършва рекламна дейност на български стоки в Руската федерация по поръчение на Министерството на икономиката или по договор с българска фирма, доказан собственик на съответната марка;
5. организира събирането и разпространението на информация на базата на търговски запитвания и оферти от Република България и Руската федерация;
6. събира, обобщава и изпраща в Министерството на икономиката информация за икономическата политика, икономическото развитие и правно-нормативната база на Руската федерация, прави предложения за развитието на търговско-икономическата политика на Република България на руския пазар;
7. оказва консултантско-информационни услуги по въпроси на търговско-икономическите връзки между Република България и Руската федерация;
8. отдел "Маркетинг и регионално сътрудничество" извършва и други дейности, произтичащи от разпорежданията на директора на центъра."

Раздел IV
Организация на работата на центъра
(Нов раздел, ДВ, бр. 55 от 2001 г.; предишен раздел V, ДВ, бр. 71 от 2004 г.)

Чл. 8.
(1) Документите, изпратени до центъра от държавни органи, от юридически и физически лица се завеждат в канцеларията във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите във входящия регистър съответното длъжностно лице извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.

Чл. 9.
(1) Директорът или главният секретар разпределя преписките с резолюция до съответните ръководители на структурни звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис.
(2) Ръководителите на звената възлагат с резолюция проверката и изпълнението на преписките на един или повече служители.

Чл. 10. Изходящите от центъра документи се съставят в два екземпляра, като вторият екземпляр съдържа инициалите, длъжността и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

Чл. 11. Взаимоотношенията на центъра с органи, организации и институции, както и финансово-счетоводната дейност в Република България се осъществява от представителството.

Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 71 от 2004 г.) Работното време на центъра е от 9 до 18 ч., с почивка от 12 до 13 ч.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Устройственият правилник се издава на основание чл.2, ал. 3 от ПМС № 217 от 1999 г. за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на икономиката.

§ 2. (Нов, ДВ, бр. 55 от 2001 г.) Устройственият правилник се изменя на основание § 3 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 252 от 2000 г. и измененията и допълненията, регламентирани с ПМС № 107 от 2001 г.

§ 3. (Предишен § 2, ДВ, бр. 55 от 2001 г.) Възникналите спорни въпроси по приложението на Устройствения правилник се решават от министъра на икономиката.

§ 4. (Нов, ДВ, бр. 55 от 2001 г.) Този устройствен правилник може да бъде допълван и изменян от министъра на икономиката.

Приложение
към
чл. 4, ал. 4
(Изм., ДВ, бр. 55, бр. 99 от 2001 г., бр. 71 от 2004 г.)

Численост на персонала в административните звена на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация - 20 щатни бройки

Директор 1
Главен секретар 1
Отдел "Административно-стопански и управление на собствеността" 5
Отдел "Финансово-счетоводен" 5
Отдел "Туризъм и реклама" 3
Отдел "Маркетинг и регионално сътрудничество" 5
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив