УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

В сила от 20.08.2002 г. Приет с ПМС № 176 от 09.08.2002 г.
Обн. ДВ. бр.80 от 20 Август 2002г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 29 Август 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работата и съставът на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите, наричана по-нататък "агенцията".

 

Чл. 2. Агенцията контролира дейността на развъдните асоциации, изпълнението на селекционните програми и определянето на развъдната стойност на животните, извършва контрол на продуктивните качества на животните, произвежда дълбоко замразена сперма, яйцеклетки и ембриони от елитни разплодни животни, организира и провежда специфично видово репродуктивния процес, координира създаването на нови породи и хибриди животни и подпомага министъра в дейността му по признаването им.

 

Чл. 3. (1) Агенцията е юридическо лице със седалище София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

(2) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на земеделието и горите.

(3) Приходите от собствена дейност се формират от:

1. реализация на дози сперма от животни;

2. селекционни услуги;

3. консултантско-технологични услуги в областта на селекцията и репродукцията в животновъдството;

4. помощи и дарения;

5. лихви;

6. управление на имуществото;

7. други дейности, които не са забранени със закон.

 

Чл. 4. Инспекторатът на Министерството на земеделието и горите осъществява контрол върху дейността на агенцията.

 

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 5. Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

 

Чл. 6. Изпълнителният директор се назначава от министъра на земеделието и горите съгласувано с министър-председателя.

 

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор:

1. организира, ръководи и контролира дейността на агенцията;

2. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на агенцията;

3. предлага на министъра на земеделието и горите проекти на нормативни актове и дава становища по въпроси на селекцията и репродукцията в животновъдството, възложени му от министъра на земеделието и горите;

4. прави предложения до министъра на земеделието и горите за издаване, отказване и отнемане на разрешенията по чл. 29 и 33 от Закона за животновъдството;

5. утвърждава поименното разписание на длъжностите и работните заплати, както и длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

6. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

8. взема решение за придобиване на дълготрайни материални активи и извършването на капитално строителство по утвърдени от Министерството на финансите поименни списъци;

9. издава индивидуални административни актове.

(2) Изпълнителният директор осъществява и други правомощия, които са му предоставени със закон или с акт на Министерския съвет или са му възложени от министъра на земеделието и горите.

(3) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител на агенцията.

(4) Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт, неправителствени организации и с международни организации и институции.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 8. (1) Агенцията е организирана в главна дирекция с териториални звена и дирекция.

(2) Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на агенцията е 162 щатни бройки, включително изпълнителен директор и главен секретар.

(4) Разпределението на персонала в организационните структури и административните звена е посочено в приложението.

 

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 9. (1) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор.

(2) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор за срок 5 години.

(3) Главният секретар:

1. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерството на земеделието и горите, с други органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

2. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове;

3. контролира работата с документите на агенцията и тяхното съхраняване;

4. изпълнява и други дейности, възложени му от изпълнителния директор.

(4) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от изпълнителния директор с писмена заповед лице за всеки конкретен случай.

 

Раздел III.
Обща администрация

Чл. 10. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно обслужване".

(2) Дирекцията по ал. 1:

1. осъществява правното и административното обслужване на дейността на изпълнителния директор и на административните звена на агенцията;

2. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове;

3. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата;

4. оказва правна помощ на изпълнителния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия;

5. изготвя проекти на трудови договори на лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, и актове за назначаване на държавните служители;

6. участва в подготовката на актове и решаването на правните проблеми, свързани с международната дейност на агенцията;

7. отговаря за осигуряването на цялостното финансово-счетоводно обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове;

8. предлага на изпълнителния директор проектите на годишен бюджет и текуща информация и периодични и годишни отчети за неговото изпълнение;

9. осигурява техническото, деловодното и транспортното обслужване на агенцията;

10. изработва предложения за длъжностни характеристики и за работни заплати в агенцията;

11. съхранява трудовите и служебните досиета на служителите и ги поддържа в съответствие със Закона за държавния служител и Кодекса на труда;

12. разработва военновременния план на агенцията и организира оперативната подготовка на личния състав за работа в условията на криза;

13. осигурява библиотечното и архивното обслужване на агенцията;

14. организира провеждането на курсове за квалификация и преквалификация на кадри;

15. организира извършването на основните и текущите ремонти на сградите и помещенията на агенцията, следи за поддържането, опазването, съхраняването и необходимата отчетност на наличната материална база;

16. контролира охраната и чистотата в помещенията на агенцията.

 

Раздел IV.
Специализирана администрация

Чл. 11. (1) Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Селекция и репродукция в животновъдството".

(2) Главна дирекция "Селекция и репродукция в животновъдството" има 9 териториални звена - регионални дирекции, във:

1. с. Аксаково с териториален обхват област Варна и област Добрич;

2. Враца с териториален обхват област Враца, област Видин и област Монтана;

3. Плевен с териториален обхват област Велико Търново, област Габрово, област Ловеч и област Плевен;

4. Пловдив с териториален обхват област Пазарджик, област Пловдив и област Смолян;

5. Русе с териториален обхват област Разград, област Русе и област Силистра;

6. Сливен с териториален обхват област Бургас, област Сливен и област Ямбол;

7. София с териториален обхват област Благоевград, област Кюстендил, област Перник, област София и Софийска област;

8. Стара Загора с териториален обхват област Кърджали, област Стара Загора и област Хасково;

9. Шумен с териториален обхват област Шумен и област Търговище.

(3) Главна дирекция "Селекция и репродукция в животновъдството":

1. участва в разработването на стратегията за развитието на селекцията и репродукцията и в провеждането на държавната политика в отглеждането и възпроизводството на селскостопански животни;

2. оказва съдействие на държавните органи и животновъдните организации по Закона за животновъдството при осъществяване на дейностите по селекция и репродукция;

3. извършва идентификация и регистрация на животните от активната част на популацията;

4. създава и поддържа Единната национална система, по която се извършва идентификацията на животните, предназначени за селекция и репродукция;

5. води и съхранява регистрите на издадените разрешения по чл. 29 и 33 от Закона за животновъдството;

6. координира, подпомага и оперативно ръководи дейността на регионалните дирекции;

7. координира и организира работата на упълномощените от министъра на земеделието и горите служители на агенцията, които осъществяват контрола по чл. 46 от Закона за животновъдството;

8. осъществява контрол на продуктивните качества, вземане и лабораторен анализ на животинска продукция за целите на селекцията и арбитражни нужди;

9. осъществява имунологичен и ДНК контрол на произхода;

10. организира производството на елитни разплодни животни;

11. извършва производство, съхранение и реализация на дълбоко замразена сперма, яйцеклетки и ембриони;

12. организира и пряко извършва изкуствено осеменяване, трансфер на ембриони и други съвременни методи на заплождане на селскостопанските животни;

13. контролира вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти, в т.ч. спазване на зоотехническите изисквания, количествени и биологични показатели;

14. изпълнява функциите и задълженията на Национална координационна точка по съхранение на националния генофонд;

15. съвместно с развъдните организации и научните институти участва в дейностите по опазване и усъвършенстване на националния генофонд от ценни породи животни, като за целта поддържа информационна система;

16. извършва внос и износ на разплодни животни и биологични продукти за задоволяване на собствените си нужди, свързани с извършваната от агенцията дейност по селекцията и репродукцията в животновъдството;

17. извършва електронна обработка на информацията, необходима за целите на селекцията и репродукцията;

18. организира и провежда информационното обслужване в областта на селекцията и репродукцията за нуждите на Министерството на земеделието и горите, развъдните асоциации и други заинтересувани ведомства в страната;

19. организира въвеждането на новите достижения на животновъдната наука в областта на селекцията и репродукцията;

20. контролира изпълнението на селекционните програми, достоверността при определянето на развъдната стойност и други дейности на развъдните организации;

21. извършва консултантско-технологични услуги в областта на животновъдството на граждани и юридически лица, занимаващи се със селскостопанско производство;

22. организира и провежда обучение по проблеми на селекцията и репродукцията в животновъдството;

23. изготвя предложения и участва в разработването на проекти на нормативни актове по прилагане на Закона за животновъдството;

24. участва в работата на консултативните органи по животновъдство към министъра на земеделието и горите.

 

Раздел V.
Организация на работа на агенцията

Чл. 12. Работното време на служителите на агенцията е от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. с почивка от 12 ч. до 12 ч. и 30 мин.

 

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г.) (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения и сигнали относно организацията и дейността на агенцията. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на агенцията трябва да бъдат мотивирани и конкретни.

(2) Изпълнителният директор или упълномощено от него длъжностно лице взема решение по предложението в срок до два месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на агенцията в интернет.

(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с изпълнителния директор. Главният секретар съставя график за срещите на изпълнителния директор с граждани само за приемното му време, като графикът се оповестява на страницата на агенцията в интернет 7 дни предварително.

 

Чл. 13. (1) Документите, изпратени до агенцията, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички посочени материали и се образува служебна преписка.

 

Чл. 14. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция до съответните ръководители на административните звена.

(2) Резолюцията на изпълнителния директор съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.

(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на съответен служител или служители, като се определя отговорният от тях.

(4) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им в агенцията.

 

Чл. 15. Изходящите от агенцията материали се съставят в 2 екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите, длъжността и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.

 

Чл. 16. За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители могат да бъдат награждавани с отличия и награди от органа по назначаването. Паричните и предметните награди могат да бъдат на стойност една средна работна заплата за агенцията за една календарна година.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 55 от Закона за администрацията.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2006 Г.)

§ 8. Служебните и трудовите правоотношения на служителите на Националното управление по горите, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на Националния център за аграрни науки, чиито длъжности се съкращават, се уреждат съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител и чл. 321, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

 

§ 9. Постановлението влиза в сила един месец от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на т. 2 от приложението към чл. 2, ал. 3, която влиза в сила от 1 август 2006 г.

 

§ 10. Министърът на земеделието и горите да извърши съответните изменения в устройствените правилници на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите до влизането в сила на постановлението, както и да внесе в Министерския съвет проект на постановление за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба в срок два месеца от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 18 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2008 Г.)

§ 10. Навсякъде в нормативните актове по § 3 - 9:

1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 18 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2008 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2008 г.

 

Приложение към чл. 8, ал. 4
Приложение към чл. 8, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г.)

Численост на персонала на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството - 162 щатни бройки

Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация 10
в т.ч.  
дирекция "Административно-правно,  
финансово-счетоводно и информа-  
ционно обслужване" 10
Специализирана администрация 150
в т.ч.  
Главна дирекция "Селекция и репро-  
дукция в животновъдството" с девет  
регионални дирекции "Селекция и  
репродукция в животновъдството" 150

 

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив