Фор­ма на ПР, на­ри­ча­на и "че­рен ПР". Ос­нов­ни­те це­ли при про­веж­да­не­то му са: де­зин­фор­ми­ра­не на ауди­то­ри­я­та за це­ли­те и на­ме­ре­ни­я­та на ко­му­ни­ка­то­ра; въз­п­ре­пят­с­т­ва­не на кон­ку­рен­та да се нас­та­ни на да­ден па­зар; ком­п­ро­ме­ти­ра­не на съ­пер­ни­че­щи­те сто­ки, мар­ки и фир­ми сред ши­ро­ка­та об­щес­т­ве­ност и осо­бе­но на меж­ду­на­род. па­за­ри; ели­ми­ни­ра­не на кон­ку­рен­та, на не­го­ви­те мар­ки или на сто­ки­те му от оп­ре­де­лен па­зар.

По­со­че­ни­те це­ли чес­то се пок­ри­ват по ха­рак­тер и ме­то­ди с не­поз­во­ле­но­то ув­реж­да­не и не­доб­ро­съ­вес­т­на­та кон­ку­рен­ция, но въп­ре­ки то­ва нег­лас­но и не­о­фи­ци­а­л­но на­ми­рат мяс­то в прак­ти­ка­та на мно­го фир­ми.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
Мика Зайкова: Този път българинът няма да мълчи Този път българинът няма да мълчи. Прогнозата е на икономиста Мика Зайкова по повод идеята на властта първият ден от болничните да не се заплаща....